Scrum: wie doet wat wanneer?

Als je start met Scrum, komen er heel veel nieuwe taken en terminologie op je af. Daarom is het handig om een overzicht te hebben met alle taken binnen Scrum (en wie ze wanneer moet doen). Vandaar deze week: een Scrum checklist.

De ceremonies die we kennen in scrum en die we in deze scrum checklist zullen verduidelijken, zijn:

Sprint Planning

Daily Scrum (ook wel Daily stand up genoemd, of kortweg Daily)

Sprint Review

Retrospective

 

        Sprint Planning

Doel

Vaststellen wat het doel is van aankomende sprint en een plan maken om dat doel te bereiken.

(De sprint planning bestaat uit 2 delen)

Wanneer

Aan de start van de sprint

Aanwezig

in het eerste deel: Product Owner (PO), Scrum Master (SM), Ontwikkelteam (OT)

in het tweede deel: Ontwikkelteam en Scrum Master.

Voorbereiding

 • Product backlog is bijgewerkt (PO)
 • User stories voor de komende paar sprints zijn gedetailleerd uitgewerkt (PO)
 • Product backlog is geprioriteerd (PO)
 • Schat in of de juiste teamleden in het ontwikkelteam zitten voor aankomende sprint (PO)
 • Reserveer beamer, post-its, meeting room, etc. (SM)
 • Deelnemers zijn uitgenodigd (SM)

Aandachtspunten

Zorg dat er ±5-10 User stories passen in een sprint en dat iedere User story acceptatiecriteria bevat.

Activiteiten Sprint Planning Deel I:

 • Licht het beoogde doel van de sprint toe (PO)
 • Stel capaciteit vast: zijn er bijvoorbeeld zieken of vakanties? (OT)
 • Product backlog wordt toegelicht (PO) en OT vraagt goed door + geeft advies (PO + OT)
 • Selecteer User stories voor deze komende sprint (OT)

Activiteiten Sprint Planning Deel 2:

 • Bedenk per User story (brok werk) welke taken er moeten worden gedaan. (OT)
 • Schat de grootte van de taak in. (OT)
 • Verdeel de taken onderling. (OT)
 • Zet de taken (met naam en duur) op het scrum bord. (OT)

Je bent nu klaar om te sprinten. Ready, set….go!!

        Daily Scrum

Doel

Check, afstemming, bijsturen van het OT.

Wanneer

Dagelijks, op een vast tijdstip.

Vaak halverwege de dag.

Duurt max. 15 minuten

Aanwezig

Verplicht: Ontwikkelteam

Optioneel: Scrum Master en Product Owner

Voorbereiding

 • Taken op de sprint backlog zijn geüpdatet (OT)
 • Teamleden hebben nagedacht over evt hulpvragen / afstemmingsissues.

Aandachtspunten

Max 15 minuten.

Ga niet te veel op inhoud in.

Activiteiten:

 • Per taak wordt gekeken of er hulp nodig is, of er tegenslagen zijn of afhankelijkheden met bijvoorbeeld andere teams. (inhoudelijk wordt dit ná de stand up pas besproken door de betreffende teamleden onderling)
 • In dat laatste geval wordt een Scrum of Scrums belegd met de andere teams/partijen.
 • Grote obstakels worden genoteerd voor (of door) de SM.

        Review

Doel

Feedback ophalen en commitment krijgen van PO en Stakeholders op het gerealiseerde werk van deze sprint.

Wanneer

Laatste dag van iedere Sprint.

Aanwezig

Ontwikkelteam, Scrum Master, Product Owner, (genodigde) Stakeholders, alle geïnteresseerden.

Voorbereiding

 • Check of/welke User stories voldoen aan de Definition of done (OT). Alleen User Stories die volledig klaar zijn, worden gepresenteerd. De rest gaat terug naar de Product Backlog. Tenzij de user story goed gesplitst kunnen worden. Dan kan een deel gepresenteerd en een deel terug.
 • De Product Owner en het Ontwikkelteam bepalen wat er wel/ niet wordt gepresenteerd (PO + OT)
 • Presentatie voorbereiden (max 1 uur pp)
 • De Product Owner nodigt stakeholders uit (PO)
 • Burndown Chart, Velocity, Release planning etc zijn geüpdatet. (PO)

Aandachtspunten

 • Zorg dat er altijd stakeholders bij aanwezig zijn, om te voorkomen dat het een interne show wordt.
 • Zorg dat de Stakeholders goed weten welke consequenties veranderingen in wensen met zich meebrengen en zorg voor commitment van de Stakeholders op deze consequenties.
 • Wees concreet en duidelijk over wat de wederzijdse verwachtingen en beloften zijn.

Activiteiten

 • De Product Backlog wordt doorgenomen (PO)
 • De afgeronde User stories worden gepresenteerd (OT)
 • Evt vragen worden beantwoord en verdere toelichting gegeven op nieuwe inzichten omtrent het werk. (OT)
 • Stakeholders geven feedback en/of commitment.
 • Scrumteam en Stakeholders geven input voor de Product Backlog (PO) Product Backlog is na deze ceremonie klaar voor volgende sprint.
 • De Velocity/ voortgang en Releaseplanning worden toegelicht (PO)

        Retrospective

Doel

Teamreflectie op de afgelopen sprint op het gebied van samenwerking, communicatie, prestaties, relaties, proces, en faciliteiten/ tools. Om team-output steeds verder te verbeteren.

Wanneer

Laatste dag van de sprint, na de review.

Aanwezig

Verplicht: Ontwikkelteam en Scrum Master

Liefst ook de Product Owner

Voorbereiding

 • Zorg voor een insteek voor de Retrospective op basis van observaties (SM)
 • Overzicht van de uit vorige Retrospective overeengekomen acties (SM)
 • Bedenk wat voor jou prettig was en wat tegenwerkte (iedereen)

Aandachtspunten

 • Blijf weg van discussies over het opgeleverde werk (bijsturen SM)
 • Blijf weg van vinger wijzen / schuldvraag (het is een team effort. SM stuurt bij)
 • Zorg dat iedereen aan het woord komt (SM)

Activiteiten

 • Ligt het doel en de werkvorm toe (SM of lid van OT)
 • Evalueer afspraken die gemaakt zijn in vorige Retrospective (SM of OT)
 • Verzamel input voor verbetering (SM of OT)
 • Bepaal maximaal 3 verbeterpunten voor komende sprint en wijs verantwoordelijken aan (SM)
 • Deze punten mogen naar de Product Backlog of Sprint Backlog.

Goed gewerkt!

Vergeet niet je sprint te vieren.    

Sandra Planjer

PLAN trainingen | PLAN kwadraat

www.PLANtrainingen.nl

www.PLANkwadraat.nl

t 062646 338