Privacyverklaring (wet AVG – mei 2018)

PLAN trainingen, gevestigd te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.plantrainingen.nl, gevestigd te Arnhem, info@plantrainingen.nl

Sandra Planjer is de Functionaris Gegevensbescherming van PLAN trainingen. Zij is te bereiken via sandra@plantrainingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PLAN trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt : Bankrekeningnummer (bij betaling komt uw rekeningnummer bij ons op de ABN afschrijving in beeld. Wij registreren deze verder niet)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van de meeste dingen die je vertelt maken we kort aantekeningen. Zeker als je deelneemt aan een coachtraject. We willen natuurlijk goed weten wie je bent om je zo goed mogelijk te helpen. We behouden deze gegevens totdat je actief vraagt om verwijdering. Je kunt denken aan informatie over je gezondheid en/of relatie met partner, familie of werkgever. Deze informatie wordt met NIEMAND gedeeld. Ook niet intern in de organisatie. Mocht jouw werkgever een verslag wensen en jij vindt dat zelf ook prettig, dan wordt dit verslag samen met jouzelf opgesteld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PLAN trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– PLAN trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
PLAN trainingen neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PLAN trainingen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PLAN trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƩn) van persoonsgegevens:
Je naam wordt minimaal 7 jaar bewaard ivm belastingwet.
Je mailadres, telefoonnummer en evt huisadres, correspondentie of aantekeningen: idem.
Evaluaties worden uiterlijk een maand na beƫindiging traject vernietigd of bewaard onder een pseudoniem.

Delen van persoonsgegevens met derden
PLAN trainingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
PLAN trainingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PLAN trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@plantrainingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PLAN trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PLAN trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@plantrainingen.nl

Sandra Planjer
PLAN trainingen Arnhem
www.Plantrainingen.nl
t 062646 3384